กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่   27  พฤศจิกายน  2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร เป็นผู้รับผิดชอบพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 421 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังนี้

  1. เด็กชายปพน  สุสิกขโกศล  ม.3/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน และรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ของโรงเรียนจำนวน 3,000 บาทพร้อมโล่
  2. เด็กชายปารีส  นิลทลักษณ์ ม.3/2 ได้รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  3. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ถนอมพิชัย ม.2/2 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้