กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 และ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ รงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วลีรัตน์  ปานเพียร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
เด็กหญิงณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

2.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

เด็กหญิงภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข และ เด็กหญิงโกลัญญา  นฤนิรนาท ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้