กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 (2560) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลการแข่งขัน ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

รางวัล

1

ด.ช.ธีทัต  แซ่จ้อง

ป.2/2

เหรียญเงิน

2

ด.ช.ศุภวิศว์  ทวีรัตนศิลป์

ป.2/2

เหรียญเงิน

3

ด.ช.ชัยภัทร  อึ้งสิทธิพูนพร

ป.2/3

เหรียญทอง

4

ด.ช.ปัญพงศ์  ตันกุรานันท์

ป.2/3

เหรียญทองแดง

5

ด.ช.ภูวเดช  เพิ่มทรัพย์

ป.2/3

เหรียญทอง

6

ด.ญ.กัญญพัชร  อินกล่ำ

ป.2/4

เหรียญทอง

7

ด.ช.ชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ

ป.2/4

เหรียญทอง

8

ด.ช.ณธกร  วายุนิจ

ป.2/4

เหรียญทอง

9

ด.ช.วิวิศร์  ทรัพย์พนาชัย

ป.2/4

เหรียญทอง

10

ด.ช.กรภัทร  วงศ์จงใจหาญ

ป.2/5

เหรียญเงิน

11

ด.ช.นรุตม์พัชร์  ลักษณ์สุวงศ์

ป.2/5

เหรียญเงิน

12

ด.ช.ปภินวิช  สารสอน

ป.2/5

เหรียญทองแดง

13

ด.ช.ปรินทร์  ขานทอง

ป.2/5

เหรียญทองแดง

14

ด.ญ.พิชามญชุ์  พันธุ์เพ็ง

ป.2/6

เหรียญเงิน

15

ด.ช.หิรัณย์  สิทธิศักดิ์

ป.2/6

เหรียญทอง

16

ด.ญ.จิดาภา  ศรีภัทราพันธุ์

ป.2/7

เหรียญเงิน

17

ด.ญ.นัทธมน  บุญชำนาญ

ป.2/7

เหรียญทอง

18

ด.ช.ปภังกร  อยู่ยงวัฒนา

ป.2/7

เหรียญทอง

19

ด.ญ.พิมพ์ภัทรา  ลิ้มปิยะโอฬาร

ป.2/7

เหรียญทองแดง

20

ด.ช.สุวิจักขณ์  สุบิน

ป.2/7

เหรียญทอง

21

ด.ช.กฤษฎ์  โสพล

ป.3/1

เหรียญเงิน

22

ด.ญ.ปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล

ป.3/3

เหรียญเงิน

23

ด.ช.อิชย์  ฐาปนโสภณ

ป.3/3

เหรียญทองแดง

24

ด.ช.นภนต์  อภินทนาพงศ์

ป.3/5

เหรียญทองแดง

25

ด.ญ.รินรดา  ศิริพิชญ์ตระกูล

ป.3/6

เหรียญทองแดง

26

ด.ช.วรภณ  ตัณฑุลเวศม์

ป.3/6

เหรียญทอง

27

ด.ญ.กัญญ์ปวิชญา  ธนามี

ป.4/1

เหรียญเงิน

28

ด.ช.ตุลธร  พูลทรัพย์

ป.4/1

เหรียญเงิน

29

ด.ญ.ภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข

ป.4/1

เหรียญเงิน

30

ด.ญ.ฐิติรัตน์  วิชชาชู

ป.4/2

เหรียญเงิน

31

ด.ญ.ภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา

ป.4/2

เหรียญเงิน

32

ด.ช.นพรุจ  ศิริปุณย์

ป.4/3

เหรียญทอง

33

ด.ญ.ภูริชญา  จริยวรานุกุล

ป.4/3

เหรียญเงิน

34

ด.ญ.นันทภัค  แสงจินดา

ป.4/5

เหรียญเงิน

35

ด.ญ.พลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย

ป.4/5

เหรียญทอง

36

ด.ช.สรวิชญ์  สมณะ

ป.4/5

เหรียญทองแดง

37

ด.ช.สุวิจักขณ์  อ่วมขยัน

ป.4/5

เหรียญเงิน

38

ด.ญ.ชัญญาภัค  ศุภมณี

ป.4/6

เหรียญทอง

39

ด.ญ.พลอยนารา  นิธิปกรณ์

ป.4/6

เหรียญเงิน

40

ด.ช.รัชชาพงษ์  กองสุข

ป.4/6

เหรียญเงิน

41

ด.ช.ธนกฤต  ดำดวน

ป.4/7

เหรียญทอง

42

ด.ช.ปุณณวิช  เจียวก๊ก

ป.4/7

เหรียญทองแดง

43

ด.ช.ชิษนุพงศ์  เลิศพิทักษ์สิทธิ์

ป.5/2

เหรียญเงิน

44

ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด

ป.5/3

เหรียญทอง

45

ด.ช.นพรุจ  สอดศรี

ป.6/5

เหรียญเงิน

46

ด.ญ.พบพร  ตั้งบุญสุข

ป.6/5

เหรียญเงิน

47

ด.ช.บรมคุณ  หลาบหนองแสง

ป.6/7

เหรียญทอง