กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกเวียงผาและกงไกรลาศ

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

1

ด.ช.บรมคุณ หลาบหนองแสง

ป.6/7

ชมเชย ลำดับที่ 9

2

ด.ช.นพรุจ สอดศรี

ป.6/5

ชมเชย ลำดับที่ 15

3

ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข

ป.6/5

ชมเชย ลำดับที่ 22