กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดาราคาม

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ลำดับ

เลขประจำตัวนักเรียน

ชื่อ

นามสกุล

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

1

1580114208

ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ

ป.3/3

เหรียญเงิน

2

1580114049

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์

ป.3/5

เหรียญทองแดง

3

1580114174

ด.ช.สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์

ป.3/5

เหรียญทองแดง

4

1560113561

ด.ช.สิรภพ ขาวพลัด

ป.5/3

เหรียญทองแดง

5

1550113119

ด.ช.บรมคุณ หลาบหนองแสง

ป.6/7

เหรียญทองแดง

6

1550113109

ด.ช.นพรุจ สอดศรี

ป.6/5

เหรียญทองแดง