กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 – 6th TMC Thailand Mathematics Contest จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

1

ด.ญ.เขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

ป.2/3

เหรียญเงิน

2

ด.ช.ปรินทร์ ขานทอง

ป.2/5

เหรียญทองแดง

3

ด.ญ.นัทธมน บุญชำนาญ

ป.2/7

เหรียญเงิน

4

ด.ช.ปภังกร อยู่ยงวัฒนา

ป.2/7

เหรียญทอง

5

ด.ช.กฤษฎ์ โสพล

ป.3/1

เหรียญทองแดง

6

ด.ช.วรเชฏฐ์ เหมือนดาว

ป.3/2

เหรียญทองแดง

7

ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ

ป.3/3

เหรียญเงิน

8

ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

ป.3/3

เหรียญทองแดง

9

ด.ญ.ณัชชา ศิริพันธ์

ป.3/3

ชมเชย

10

ด.ญ.ณัฐจาริณี แซ่จู

ป.3/4

ชมเชย

11

ด.ช.อชิรวัชย์ คงเทียน

ป.3/5

เหรียญเงิน

12

ด.ญ.จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์

ป.3/6

ชมเชย

13

ด.ญ.ณัฐจารี แซ่จู

ป.3/7

ชมเชย

14

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.5/1

เหรียญทองแดง

15

ด.ญ.กชกร ติ๊บหน่อ

ป.5/2

เหรียญทองแดง

16

ด.ช.สิรภพ ขาวพลัด

ป.5/3

เหรียญทอง

17

ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์

ป.5/4

เหรียญทองแดง

18

ด.ญ.เพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์

ป.5/5

ชมเชย