กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

 

ลำดับที่

เลขประตัวนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

รางวัลที่ได้รับ

1

1580114192

ด.ช.อภิภัทร อดิศัยโสภณ

ป.3/1

เหรียญทองแดง

2

1580114072

ด.ช.ปัณณ์ อินทรหะ

ป.3/2

เหรียญทองแดง

3

1580114073

ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

ป.3/3

เหรียญทอง

4

1580114004

ด.ช.ณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย

ป.3/4

เหรียญทอง

5

1580114069

ด.ช.ปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

ป.3/4

เหรียญทองแดง

6

1580114049

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์

ป.3/5

เหรียญเงิน

7

1580114071

ด.ช.ปัณณ์ สินธุเชาวน์

ป.3/5

เหรียญทองแดง

8

1560113467

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.5/1

เหรียญทอง

9

1560113328

ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ

ป.5/4

เหรียญทองแดง

10

1550113223

ด.ช.วรานนท์ ต่อกิจไพศาล

ป.6/4

เหรียญเงิน