กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร และ อาจารย์อัจฉรา ชินสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังนี้

1. นางสาวปกกมล  จันทร์แสงสุก ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2. นางภูเมธ วรรณปก ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
3. นายกล้ากิตติ  วัฒนเกษมสกุล ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับรางวัล

25610607-02

25610607-04

25610607-05

25610607-03

25610607-01

25610607-06