กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 จัดโดยกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ผลการแข่งขัน
นักเรียนได้รางวัลรางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

  1. ด.ญ.ณิชา    ติยวัฒนาโรจน์    ป.6/7
  2. ด.ญ.พรจิรา   คำเฉลิม    ป.6/7
  3. ด.ญ.ภัทร์นภันต์   ขันธวิทย์    ป.6/7

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการแข่งขัน

25610705-01

25610705-02

25610705-03

25610705-04