กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานวาดภาพ ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผลการประกวด เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชื่อผลงาน “ขี่วัวไปวัด” และเข้ารับประทานรางวัลรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับรางวัล

25610714-03
เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์

25610714-04
เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ และ เด็กชายภูวเดช เพิ่มทรัพย์ (เข้าร่วมแสดงผลงาน)

25610714-01โล่รางวัล

25610714-02เกียรติบัตร