กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานวาดภาพ ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก ผลการประกวด เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

S__24608987