กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประเภททีม 4 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 “สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ด้วยการสนับสนุนของ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี พ.ต.อ.วิวัฒน์-คุณพรทิพย์ ศิริสุนทร โดยมีอาจารย์รวิศุทธ์ วาดี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ด.ช.ชยกร  วรรธนะปกรณ์ ป.6/4
2. ด.ญ.พิชฌ์ธิตา  ชัยวงศ์พินิจ ป.6/3
3. ด.ญ.อรรฆวี  คงลออ ป.6/3
4. ด.ญ.อมลวรรณ  เบ็ญจลักษณ์ ป.6/3

ขอแสดงความชื่นชมยินดี มา ณ โอกาสนี้

25610821-14

25610821-12