กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์นิธิมา โกยสมบูรณ์ และ อาจารย์เบญจพร สาภักดี อดัมส์

ผลการแข่งขันมีนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ญ.พิชามญชุ์ พันธุเพ็ง ป.3/2  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
  2. ด.ช.ปรินทร์ ขานทอง ป.3/2  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
  3. ด.ช.รุจจ์ เจริญลาภนำชัย ป.3/7  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

  1. ด.ช.แทนไทย ตั้งอมรสุขสันต์ ป.5/2 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
  2. ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.6/1  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
  3. ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ ป.6/2  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับรางวัล