กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่  25  สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีอาจารย์เยาวนารถ โพธิ์มี และ อาจารย์ณฐวรรณ ตรีจรูญ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ช.ชวกร  ชาตะวสุ  ป.3/2 ได้รางวัลชมเชย
  2. ด.ญ.กัญญพัชร  อินกล่ำ ป.3/1 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

  1. ด.ญ.สุชานิตา  ประสิทธิ์แสงอารีย์  ป.6/4  ได้รางวัลชมเชย
  2. ด.ช.ชุติวัต   ชุติวงศ์ ป.6/4  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
  3. ด.ญ.สรรัตน์  รัตนไพศาลวงศ์  ป.6/2 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้