กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยระดับประถมศึกษา โดยมีอาจารย์ชัชนิ พรพิพัฒน์ และ อาจารย์ศุทธินี หางแก้ว นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

รอบเพชรยอดมงกุฏ
นักเรียนผ่านรอบเจียระไนเพชร เข้าสู่รอบเพชรยอดมงกุฏ(ชิงชนะเลิศ)

  1. ด.ช.ปริญญ์พัชร เกียรติสมชาย ชั้น ป.3/6  ได้รางวัลชมเชย

รอบเจียระไนเพชร

  1. ด.ช.พิงภู เวสารัชประเสริฐ  ชั้น ป.3/5  ได้รางวัลชมเชย (71 คะแนน)
  2. ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ชั้น ป.6/1  ได้รางวัลชมเชย (73 คะแนน)
  3. ด.ช.ชยกร   วรรธนะปกรณ์  ชั้น ป.6/4 ได้รางวัลชมเชย (72 คะแนน)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัล

25610908-00

25610908-01

25610908-02

25610908-03