กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีอาจารย์จันทปภา วิชิตชลชัย และ อาจารย์ภัทรสุดา แก้วโวหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน

รอบเจียระไนเพชร
ระดับชั้น ป.1-3
ด.ช.สะหัสชัย เอี่ยมสอาด ป.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับชั้น ป.4-5
ด.ช.ธีรภพ ธรรมอักษร ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รอบเพชรยอดมงกุฎ
ระดับชั้น ป.4-6
1. ด.ช.ชยกร วรรธนะปกรณ์ ป.6/4 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
2. ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

และโรงเรียนได้รับรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ของโรงเรียน รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับรางวัล