นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (ฺBebras Computational Thinking Challenge) รอบ 2 ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ รัตนภานุศร เป็นผู้ดูแลนักเรียน ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ  เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่

          เด็กชายกษิดิศ  วิบูลย์เกียรติ์ ม.3/4  

รางวัลชมเชย เงินทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่

เด็กหญิงศิริปรียา  วรพนพิพัฒน์ ม.2/1

เด็กชายธันยบูรย์  พลายด้วง ม.3/7

นางสาวธนัญญา  วรรณทอง ม.4/3

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้

20960 20962 20963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>