กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภาและ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชั้น

ระดับรางวัลที่ได้รับ

(ยอดเยี่ยม/ชนะเลิศ              รองชนะเลิศ/ชมเชย)

ประเภทของรางวัล

(โล่/ถ้วยรางวัล            ใบประกาศ/เงินรางวัล)

1

ด.ช.รณกร ราชบุรี ป.2/4 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

2

ด.ช.ณัฐนวัฒน์ วรพจน์มงคล ป.2/5 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

3

ด.ช.เธียรธาวิน ลิ่มประสิทธิ์ ป.2/3 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

4

ด.ช.ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.1/2 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

5

ด.ช.สุขกมล พีรภาพ ป.2/7 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

6

ด.ช.ณัฐวรรธน์ อุตสงควัฒน์ ป.2/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

7

ด.ญ.ธฤญ รักธรรมานนท์ ป.1/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

8

ด.ช.ติณห์ภัทร เอราวัณ ป.2/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

9

ด.ช.โชคภูมิชัย อาจกำชัย ป.1/6 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

10

ด.ช.ชนายุส เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ป.2/4 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

11

ด.ญ.พัชรนันท์ ทวีรัตนศิลป์ ป.1/7 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

12

ด.ช.ณัฐพัชร์ พาชีรัตน์ ป.1/4 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

13

ด.ช.วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย ป.3/4 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

14

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์ ป.4/7 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

15

ด.ช.กฤษฎ์ โสพล ป.4/2 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

16

ด.ช.อชิรวัชย์ คงเทียน ป.4/1 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

17

ด.ช.ชวกร ชาตะวะสุ ป.3/2 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

18

ด.ช.วรภณ ตัณฑุลเวศม์ ป.4/3 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

19

ด.ช.ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ป.3/3 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

20

ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ ป.4/3 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

21

ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล ป.4/7 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

22

ด.ช.วรเชฏฐ์ เหมือนดาว ป.4/5 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

23

ด.ช.ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.4/1 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

24

ด.ช.ปภังกร อยู่ยงวัฒนา ป.3/3 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

25

ด.ช.หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ ป.3/7 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

26

ด.ญ.ณัชชา ศิริพันธ์ ป.4/5 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

27

ด.ช.พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.4/1 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

28

ด.ช.ณธกร วายุนิจ ป.3/2 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

29

ด.ช.นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ป.3/3 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

30

ด.ญ.นัทธมน บุญชำนาญ ป.3/5 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

31

ด.ช.ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ ป.3/2 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

32

ด.ช.ณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย ป.4/4 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

33

ด.ญ.รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล ป.4/1 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

34

ด.ญ.จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์ ป.4/3 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

35

ด.ญ.ณัฐณิชา กุศลาศัย ป.4/4 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

36

ด.ช.บรมภัค หลาบหนองแสง ป.3/6 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

37

ด.ช.กรภัทร วงศ์จงใจหาญ ป.3/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

38

ด.ช.กฤติน จริตพันธ์ ป.4/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

39

ด.ญ.ภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา ป.5/3 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

40

ด.ช.ธนกฤต ดำดวน ป.5/6 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

41

ด.ช.สิรภพ ขาวพลัด ป.6/7 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

42

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.6/1 เหรียญทอง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

43

ด.ช.รัชชาพงษ์ กองสุข ป.5/4 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

44

ด.ญ.ปัญญ์ สุวรรณ ป.6/3 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

45

ด.ช.ชิษนุพงศ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์ ป.6/5 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

46

ด.ช.ตุลธร พูลทรัพย์ ป.5/5 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

47

ด.ช.นพรุจ ศิริปุณย์ ป.5/2 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

48

ด.ญ.เพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์ ป.6/3 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

49

ด.ช.ปัณณธร อนันต์กิตติเลิศ ป.5/4 เหรียญเงิน ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

50

ด.ช.ปธานิน เงินศุภลักษณ์ ป.6/6 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

51

ด.ญ.พรนัชชา รัตนวารี ป.5/5 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

52

ด.ช.ปุณณวิช เจียวก๊ก ป.5/5 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

53

ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพย์สุโข ป.5/5 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

54

ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ ป.6/2 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

55

ด.ญ.ชัญญาภัค ศุภมณี ป.5/1 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

56

ด.ญ.กชกร ติ๊บหน่อ ป.6/5 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

57

ด.ช.รณกร จินดารัตน์ ป.5/5 เหรียญทองแดง ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

58

ด.ช.ตุลธร พูลทรัพย์

ป.5/5

เหรียญเงิน

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

59

ด.ช.ปุณณพัชร์ ลักษณ์สุวงศ์

ป.1/2

เหรียญทองแดง

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

60

ด.ช.ปภังกร อยู่ยงวัฒนา

ป.3/3

เหรียญทองแดง

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

61

ด.ช.ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

ป.3/3

เหรียญทองแดง

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

62

ด.ช.ธงธรรม วัฒนธรรม

ป.3/6

เหรียญทองแดง

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

63

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์

ป.4/7

เหรียญเงิน

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

64

ด.ญ.ภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา

ป.5/3

เหรียญเงิน

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล

65

ด.ช.สิรภพ ขาวพลัด

ป.6/7

เหรียญเงิน

 

ใบประกาศ

และเหรียญรางวัล