กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

 

ชั้น

ระดับรางวัลที่ได้รับ

ประเภทของรางวัล

1

ด.ญ.ชญาภรณ์

เล้าแสงฟ้า

ป.6/2

 รางวัลเหรียญทอง

ใบประกาศ

2

ด.ช.ตุลธร

พูลทรัพย์

ป.5/5

 รางวัลเหรียญทอง

ใบประกาศ

3

ด.ญ.ภัณฑิลา

อยู่ยงวัฒนา

ป.5/3

 รางวัลเหรียญทอง

ใบประกาศ

4

ด.ช.สิรภพ

ขาวพลัด

ป.6/7

 รางวัลเหรียญทอง

ใบประกาศ

5

ด.ญ.กชกร

ติ๊บหน่อ

ป.6/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

6

ด.ช.ชยางกูร

กล่อมธง

ป.6/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

7

ด.ญ.ฐิติรัตน์

วิชชาชู

ป.5/1

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

8

ด.ช.นพรุจ

ศิริปุณย์

ป.5/2

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

9

ด.ช.นภนต์

อภินทนาพงศ์

ป.4/7

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

10

ด.ญ.นันทภัค

แสงจินดา

ป.5/3

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

11

ด.ญ.นิจจังกานต์

สิมารัตน์

ป.5/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

12

ด.ช.ปัณณสรณ์

ธัญลักษณ์ภาคย์

ป.6/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

13

ด.ญ.ปาณิสรา

โฆษิตสุรังคกุล

ป.4/7

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

14

ด.ญ.เพชรชมพู

เพียราธิสิทธิ์

ป.6/3

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

15

ด.ญ.ภัทรียา

ศรีทิพย์สุโข

ป.5/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

16

ด.ช.รัชชาพงษ์

กองสุข

ป.5/4

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

17

ด.ช.เศรษฐพล

ผลิศักดิ์

ป.6/5

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

18

ด.ช.สุวิจักขณ์

อ่วมขยัน

ป.5/2

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

19

ด.ช.อิชย์

ฐาปนโสภณ

ป.4/3

 รางวัลเหรียญเงิน

ใบประกาศ

20

ด.ญ.ชวัลญา

สกุลเวสสะอนันต์

ป.6/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

21

ด.ช.ปัณณธร

อนันต์กิตติเลิศ

ป.5/4

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

22

ด.ญ.ภัทรียา

อาภรณ์รัตน์

ป.5/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

23

ด.ช.วรภณ

ตัณฑุลเวศม์

ป.4/3

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

24

ด.ช.สิทธิ์ชานน

รังษีหิรัญรัตน์

ป.4/2

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

25

ด.ช.สุเมธ

สุขสุลาภ

ป.5/7

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

26

ด.ญ.อรภิชา

เลาหเจริญสมบัติ

ป.5/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

ใบประกาศ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้