กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจัดตู้ปลาทอง ระดับประถมศึกษา ในงานงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 จัดโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีอาจารย์คณิตตา ปันติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมการประกวด

ผลการประกวด นักเรียนได้รางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตร รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดีงนี้

  1. ด.ญ.ศศิวิภา    วงศ์ก่อเกื้อ    ป.5/4
  2. ด.ญ.เปรมภัช   จันทร์ภิบาล    ป.5/5
  3. ด.ญ.พิชากานต์   สุพรรณจิตวนา    ป.5/6

ภาพการประกวด

25620210-01

25620210-02

25620210-03

25620210-04

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้