กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ชั้น

ระดับรางวัลที่ได้รับ

ประเภทของรางวัล

1

ด.ช. กานต์ สุขสุวรรณ

ป.6/2

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

2

ด.ช. แทนไทย ตั้งอมรสุขสันต์

ป.5/2

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

3

ด.ช. ธนกฤต  ดำดวน

ป.5/6

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

4

ด.ช. ธีรภพ  ธรรมอักษร

ป.6/1

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

5

ด.ช.ปธานิน  เงินศุภลักษณ์

ป.6/6

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

6

ด.ญ.พลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย

ป.5/7

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

7

ด.ญ. พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.6/1

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

8

ด.ญ. พิชฌ์ธิตา  ชัยวงศ์พินิจ

ป.6/3

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

9

ด.ญ. ภัทร์นภันต์  ขันธวิทย์

ป.6/7

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

10

ด.ช. รณกร  จินดารัตน์

ป.5/5

รางวัลเหรียญทอง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

11

ด.ช.จิรัฏฐ์  เพชรเวโรจน์

ป.5/3

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

12

ด.ญ.ณิชกานต์  ต่อกิจไพศาล

ป.5/1

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

13

ด.ญ. นภัสนันท์  แสงสุวรรณ

ป.5/5

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

14

ด.ช.ปุณณวิช  เจียวก๊ก

ป.5/

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

15

ด.ญ.พรนัชชา  รัตนวารี

ป.5/5

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

16

ด.ข. ภูมิรพี  วงศ์ป้อง

ป.6/6

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

17

ด.ญ.สรรัตน์  รัตนไพศาลวงค์

ป.6/2

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

18

ด.ญ.สาริสา  แซ่โค้ว

ป.5/3

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

19

ด.ญ. สิรภัทร  อัศวรุ่งแสงกุล

ป.5/4

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

20

ด.ญ.อนัญญา  นันทลี พงศ์พัฒนานุรักษ์

ป.6/6

รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

21

ด.ญ.กัญญ์ปวิชญา  ธนามี

ป.5/4

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

22

ด.ญ. ชนิดาภา  อมรรุจิ

ป.6/2

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

23

ด.ญ.ณัฐปภัสร์  กิติกุล

ป.6/6

รางวัลเหรียญทองแดงเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

24

ด.ญ.นันท์นภัส  กิตติธาราทรัพย์

ป.5/1

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

25

ด.ช. ปุณยธร  แสงสิรคุปต์

ป.5/7

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

26

ด.ช.พบธรรม  เงางาม

ป.5/3

รางวัลเหรียญทองแดงเงิน

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

27

ด.ช.วิวิศน์  ชัยวีระวัฒนะ

ป.6/2

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

28

ด.ช. สรวิชญ์  สมณะ

ป.5/1

รางวัลเหรียญทองแดง

เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้