กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 3  ในวันวันศุกร์ที่ 25 – วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สานักงานกลาง (อาคาร CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์เรวดี  ดาบทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในการอบรมนี้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการออกแบบพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเขียนโปรแกรมประยุกต์ ด้วยหลักการเชื่อมโยง เป็นระบบ ในหัวข้อ สาธิต-โอสถ ในการประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสง ในเครื่องเดียวกันจาก อุปกรณ์ Microbit เพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสงใน โรงเรือนสมุนไพร นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

  1. ด.ช.สิรวิชญ์  กุลธีระวิทย์  ป.4/1
  2. ด.ช.ณภัทร  ฬียาพรรณ ป.4/5
  3. ด.ญ.ชญาดล  สีมามหรรณพ ป.4/5

ขอแสดงความชื่นชมยินดี มา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ