กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

  1. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด            ป.6/7   ชมเชยระดับประเทศ ลำดับที่ 7
  2. ด.ญ.เพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์    ป.6/3   ชมเชยระดับประเทศ ลำดับที่ 15
  3. ด.ช.พีรวิชญ์ อมรจารุสนธิกุล   ป.6/6   ชมเชยระดับประเทศ ลำดับที่ 20

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้