กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

  1. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด            ป.6/7   ชมเชย  ประเภทบุคล ระดับประเทศ
  2. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด            ป.6/7   ชมเชย  ประเภทบุคล ระดับภูมิภาค
  3. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด            ป.6/7   ชมเชย  ประเภททีม ระดับประเทศ
  4. ด.ญ.ชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า      ป.6/2   ชมเชย
  5. ด.ช.ตุลธร  พูลทรัพย์            ป.5/5   ชมเชย
  6. ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ           ป.6/2   ชมเชย
  7. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด            ป.6/7   ชมเชย  ประเภททีม ระดับภูมิภาค
  8. ด.ญ.ชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า      ป.6/2   ชมเชย  ประเภททีม ระดับภูมิภาค
  9. ด.ช.ตุลธร  พูลทรัพย์            ป.5/5   ชมเชย
  10. ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ           ป.6/2   ชมเชย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้