รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มีดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

  1. เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ ป.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
  2. เด็กชายณฐภณ  นุชประยูร ป.3/4 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 4 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
  3. เด็กชายนราวิชญ์  ประเทืองสุขพงษ์ ป.4/7 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 11 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 400 บาท
  4. เด็กชายธีทัต  อุตวัฒน์ ป.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 17 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 400 บาท
  5. เด็กชายลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร ป.4/6 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 17 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 400 บาท

ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

เด็กหญิงณินญา  บุญสุวรรณ ป.5/7 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 9 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

สรุปรายการทุนการศึกษา

  1. ทุนออกในนามโรงเรียน 3,200 บาท
    -  ทุนการศึกษารวมสำหรับนักเรียน 3200 บาท(ให้นักเรียนที่ได้รับทุน)