ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ ปี 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

25570828-01

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ และรอบสามค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คน ดังนี้

  1. ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.๖/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.๖/๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา : Wizard at Mathematics International Contest 2014 (WIZMIC 2014) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ได้ผลการแข่งขันดังนี้

  • การแข่งขันประเภทบุคคล ได้รับรางวัล เหรียญทอง
  • การแข่งขันประเภททีม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ประมวลภาพ 25570828-02

25570828-03

25570828-04

25570828-05

25570828-06

25570828-07