งานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2557 กำหนดการมีดังนี้

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 การประชุมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฟังบรรยาย ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ช่วงเช้าเวลา 9.00 – 12.00 ฟังบรรยาเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21″ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ช่วงบ่าย 13.30 – 16.30 น. ฟังบรรยายเรื่อง “พี่ชวนน้อง…ท่องโลกกว้าง” โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี”

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมแยกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 8.30 – 16.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ เตรียมแนวทางการพัฒนาบุคลากร

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ และ เตรียมแนวทางพัฒนาบุคลาการ
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุงและจัดทำรูปเล่มกิจกรรมทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อสอบ
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์(บางส่วน) ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ ฟังบรรยายการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่สำนักช่างสิบหมู่และพิพิธภัณฑ์นกฮูก
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีนาฏศิลป์)โครงการผลิตสื่อการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ผ่านระบบออนไลน์
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ Decoupage การทำเค้กมะพร้าวอ่อนและมาการอง
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์และการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาปรับใช้ด้านการศึกษา
  9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับโครงสร้างหลักสูตร และจัดทำเอกสารหลักสูตร

ภาพกิจกรรมวันที่ 29 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์(บางส่วน) ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ