ปีการศึกษา 2557

research001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Conference of Educational Technology 2014 ICET
Innovative Learning Environments for Authentic Education
November 29, 2014
Seoul National University, Seoul, Korea
ผู้วิจัย ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม
Download File

research002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (Thailand Research Expo 2014)”
วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ผู้วิจัยร่วม ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม

research003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 29  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557
ชื่อผู้วิจัย : อ.สุรเดช ศรีทา ผศ.สมศักดิ์ เตชะโกสิต รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และ อ.คมกริช แม่นยำ
Download File

ปีการศึกษา 2556

research004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
ชื่อผู้วิจัย : ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อ.สุรเดช ศรีทา อ.กฤษณา โภคพันธ์ และ รศ.กฤษณา ชินสิญจน์
Download File

 

research005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
มีงานวิจัยที่ได้นำเสนอภาคโปสเตอร์ 1 เรื่อง และนำเสนอภาคบรรยาย 2 เรื่อง
ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้วิจัย : ผศ.มณฑา  นิระทัย และ อ.กฤษดา  สงวนสิน
Download File

ชื่องานวิจัย : การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้วิจัย : อ.คมกริช แม่นยำ
Download File

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้วิจัย : อ.ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา
Download File