โรงเรียนจัดเวลาเรียนภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

หมายเหตุ: เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ เทียบเป็นเวลา 26 ชั่วโมง/ปี