สาระการเรียนรู้
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา รวม 12 ภาค

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามตารางเรียน โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน และกิจกรรมทักษะการศึกษาค้นคว้า คิดเป็น 5 คาบ/สัปดาห์/ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน และกิจกรรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ คิดเป็น 5 คาบ/สัปดาห์/ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า และกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน คิดเป็น 4 คาบ/สัปดาห์/ปี และต้องทำกิจกรรมบริการสังคม นอกตารางเรียน 60 ชั่วโมง/6 ปีการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
* นอกเวลาเรียนปกติ
** เฉพาะนักเรียนบางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม