โรงเรียนจัดโครงสร้างสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดสาระมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นสำคัญ โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ