สาระการเรียนรู้
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา รวม 6 ภาค ทั้งนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความสนใจ ภาคละ 1 รายวิชา วิชาละ 1 หน่วยกิต (2 คาบ/สัปดาห์) รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนรายวิชาต่างๆ 99 หน่วยกิต แยกเป็นวิชาสาระพื้นฐาน 85 หน่วยกิต สาระเพิ่มเติม 14 หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามตารางเรียนรวม 3 กิจกรรม คิดเป็น 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค และต้องทำกิจกรรมบริการสังคม นอกตารางเรียน 54 คาบ/3 ปีการศึกษา