โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาคมของโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของแผนการเรียนซึ่งกำหนดไว้ 2 แผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม 1 สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีน)
  • กลุ่ม 2 สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์
  • กลุ่ม 3 สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เรียนที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ มีความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์