มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 1 (ภาษาศาสตร์)
* นักเรียนจะต้องใช้เวลานอกเวลาเรียนทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ภาคการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 (คณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์)
* นักเรียนจะต้องใช้เวลานอกเวลาเรียนทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ภาคการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 3 (ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
* นักเรียนจะต้องใช้เวลานอกเวลาเรียนทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ภาคการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* นักเรียนจะต้องใช้เวลานอกเวลาเรียนทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ภาคการศึกษา