สาระการเรียนรู้
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนที่สนใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เลือกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่นักเรียนถนัดและสนใจ โดยมีรายวิชาบางรายวิชาเป็นวิชาบังคับตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก แต่มีบางรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ในแต่ละแผนการเรียนจะสามารถเลือกวิชาเลือกเสรีได้ไม่เท่ากัน รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรายวิชาต่างๆ 96-99 หน่วยกิต แยกเป็นวิชาสาระพื้นฐาน 64 หน่วยกิต และสาระเพิ่มเติม 32-35 หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามตารางเรียนรวม 3 กิจกรรม คิดเป็น 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนต้องทำกิจกรรมบริการสังคมนอกตารางเรียน 72 คาบ/3 ปีการศึกษา และทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ภาคการศึกษา

โรงเรียนจัดโครงสร้างสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นสำคัญ แต่มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกทังยังจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามสาขาที่ผู้เรียนสนใจ

นอกจากนี้โรงเรียนยังกำหนดให้ผู้เรียนทำโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (senior project) เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้ที่เรียนเพื่อสร้างงานหรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจได้อย่างเป็นระบบด้วย