โรงเรียนจัดโครงสร้างสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นสำคัญ แต่มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกทังยังจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามสาขาที่ผู้เรียนสนใจ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมายเหตุ: (1) แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 เพิ่มเวลาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอีก 1 คาบ รวมเป็น 3 คาบ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ