14104349_0_20170801-104436กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 และ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ รงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
25601103-1กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ป.1 -ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017  เป็นกิจกรรมแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประเภทการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
eee1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ee1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44 "  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ  เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
e1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด "ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ" ครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 -16.00 น ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
thai2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"  ซึ่งแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
thai1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 " รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒