20974นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (ฺBebras Computational Thinking Challenge) รอบ 2 ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ รัตนภานุศร เป็นผู้ดูแลนักเรียน ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ  เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่           เด็กชายกษิดิศ  วิบูลย์เกียรติ์ ม.3/4   รางวัลชมเชย เงินทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงศิริปรียา  วรพนพิพัฒน์ ม.2/1 เด็กชายธันยบูรย์  พลายด้วง ม.3/7 นางสาวธนัญญา  วรรณทอง ม.4/3 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้
เพชรยอดมงกฎ(หน้าที่พลเมือง)1นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้ ด.ช.ธรณ์ธันย์  จินต์จุฑากุล ม.2/4 ด.ญ ชัชรีย์  รัตนไพศาลวงศ์ ม.2/6 ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ ม.2/6 และน.ส.อภิชญา บุญญภิญโญ ม.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ส่วน ด.ญ.ปิยะฉัตร แก้ววิรุฬ ม.2/4 และน.ส.กุลธิดา สิงสนั่น ม.6/1 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ พร้อมเกียรติบัตร โดยมี อาจารย์โชคชัย กองฟู และอาจารย์กอบชัย กิจสวัสดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
25611128-18กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) หัวข้อ "เทคโนโลยีแห่งอนาคต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ Act Extreme Education 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอาจารย์อนงค์นาฏ คำกล้า และ อาจารย์บุณย์ชิตา บุญตั้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25611128-14กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีและนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารภาวนากวี ชั้น 2 ห้องพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดหนัง โดยมีอาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
25611128-09กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีอาจารย์จันทปภา วิชิตชลชัย และ อาจารย์ภัทรสุดา แก้วโวหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
IMG_6267กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ (Crossword) ภาษาญี่ปุ่น ในงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 10 ณ มหาวิยาลัยรังสิต  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ผลการแข่งขัน มี ดังนี้ อันดับที่ 2 น.ส.อลิษา มุสิกสินธร  ม.6/2 นายสรรพวิชญ์ ระหงษ์  ม.6/5 อันดับที่ 3 นายกมลวิช ลาภศิริ  ม.5/1 น.ส.พิชญา จีนพงษ์  ม.5/1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
ตัดต่อvdo14.11.61_๑๘๑๑๒๐_0006นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม คร้้งที่ 68 เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีอาจารย์ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ และอาจารย์นงนุช นุชระป้อม เป็นผู้ดูแลนักเรียน ผลการแข่งขันมีดังนี้ การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ นายธณเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล ม.6/7 และนายเชาว์วัชร์ เจริญวิริยะภาพ ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ นายวีรภัทร ฉั่วศิริพร ม.5/3  และนายคริษฐ์  สุขปรีดี ม.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
25611119-06กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1 – ป.6 ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยมีอาจารย์สงกรานต์ สว่างศรี และ อาจารย์อนงค์นาฏ คำกล้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
25611119-03กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1 - ป.6 ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยมีอาจารย์สงกรานต์ สว่างศรี และ อาจารย์อนงค์นาฏ คำกล้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
คำคมนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) นางสาวปารณ์นิร์ชา  บุญเรือง ม.5/2 ได้รับเหรียญเงิน 2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ) นางสาวสุจิมา  ตั้งมิตรเจริญ ม.4/4 ได้รับเหรียญทองแดง 3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี นางสาวศาตพร  ศิลมั่น ม.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 4. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  นางสาวศาตพร  ศิลมั่น ม.6/3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้