กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ผลการแข่งขันมีดังนี้

 การแข่งขันเคมีเพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6

น.ส.พชรพร แดนวังเดิม  ม.6/4  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร

การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6

นายธรณ์ ตงศิริ  ม.6/3  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล

นายพันธุ์ ภูรีเสถียร  ม.6/4  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล

การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6

นายณภัทร   รัตนเอกกวิน ม.6/7  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร

นายธฤต  แสงสุวรรณ  ม.5/2  ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>