นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้ ด.ช.ธรณ์ธันย์  จินต์จุฑากุล ม.2/4 ด.ญ ชัชรีย์  รัตนไพศาลวงศ์ ม.2/6 ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ ม.2/6 และน.ส.อภิชญา บุญญภิญโญ ม.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ส่วน ด.ญ.ปิยะฉัตร แก้ววิรุฬ ม.2/4 และน.ส.กุลธิดา สิงสนั่น ม.6/1 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ พร้อมเกียรติบัตร โดยมี อาจารย์โชคชัย กองฟู และอาจารย์กอบชัย กิจสวัสดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

เพชรยอดมงกฎ(หน้าที่พลเมือง)1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>