โรงเรียนจัดเวลาเรียนภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน